Przejdź do strony: Mieszkania start
Przejdź do strony: Etapy zajezdni
Przejdź do strony: Wybierz mieszkanie
Przejdź do strony: Lista mieszkań
Przejdź do strony: Standard wykończenia inwestycji

Informacje prawne

ODSTĄPIENIA NABYWCY:

Nabywca może odstąpić od Umowy w przypadku:

 1. wzrostu Ceny Lokalu w skutek podwyżki VAT,
 2. wystąpienia różnicy między  rzeczywistą a projektowaną powierzchnią użytkową Lokalu o ponad 2%,
 3. w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia Umowy Deweloperskiej jeżeli:
  • Umowa ta nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy deweloperskiej;
  • informacje zawarte w tej Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy deweloperskiej;
  • Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy deweloperskiej Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami;
  • informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy;
  • Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy deweloperskiej.
 4. nie przeniesienia na Nabywcę własności Lokalu, w terminie określonym w Umowie, przy czym w takim przypadku, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120 (stu dwudziesto) - dniowy termin na przeniesienie własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU:

Deweloper jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę numer 53/4, o obszarze 0,4768 ha, położonej w Poznaniu, obręb 0021, Jeżyce, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, przy ulicy Zwierzynieckiej 28, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu pod oznaczeniem PO1P/00242928/3.

INFORMACJE O INWESTYCJI:

Na działkach numer 53/4 położonej w Poznaniu, w rejonie ulic Zwierzynieckiej, Nowej Prusa i Sienkiewicza, Deweloper realizuje budowę 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z lokalami handlowymi i usługowymi zlokalizowanymi na parterze, ze wspólną halą garażową w podziemiu, stanowiącego II etap inwestycji obejmującej w całości budowę nowego osiedla mieszkaniowego w sercu Poznania, w klimatycznym obrębie ulic Gajowej, Sienkiewicza, Kraszewskiego i Zwierzynieckiej w Poznaniu, na terenie najstarszej zajezdni tramwajowej w Poznaniu.

 

Recent Photos