Go to page: Mieszkania start
Go to page: Etapy zajezdni
Go to page: Choose appartment
Go to page: Appartment list
Go to page: Standard wykończenia inwestycji

Informacje prawne

ODSTĄPIENIA NABYWCY:

 

Nabywca może odstąpić od Umowy w przypadku:

1)  wzrostu Ceny Lokalu w skutek podwyżki VAT,

2) wystąpienia różnicy między  rzeczywistą a projektowaną powierzchnią użytkową Lokalu o ponad 2%,

3) w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia Umowy Deweloperskiej jeżeli:

-    Umowa ta nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy deweloperskiej;

-    informacje zawarte w tej Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy deweloperskiej;

- Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy deweloperskiej Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami;

-    informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy;

-    Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy deweloperskiej.

 

4)  nieprzeniesienia na Nabywcę własności Lokalu, w terminie określonym w Umowie i bezskutecznego upływu 120 dniowego termin na przeniesienie własności Lokalu.

Recent Photos